Struktura własnościowa, majątek, finanse

Struktura własnościowa i majątek

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Nieruchomość i mienie stanowią własność Gminy Olsztyn. Grunt otrzymano w trwały zarząd decyzją z dnia 17.04.1992 roku znak GR.IV.7224/92. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się z budżetem miasta Olsztyn.

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie,

składa się z brył: 1A, 1B, 2, 3, 4.

Rozpoczęcie budowy:  1991 r.

Oddanie w użytkowanie: 1995-1997 r.

Powierzchnia użytkowa:  9964,83 m2

Kubatura: 34242 m3

Wartość na dzień 31.12.2017 r.:  4405586,64

Grunt składa się z działek położonych przy ul. I. Krasickiego 2 w Olsztynie:

obręb 127:

28/4   pow.  0.1772 ha,                         wartość         177200,-

Obręb 126:

33/4   pow.  0,1675 ha,                          wartość           58625,-

37/35 pow.  3,5594 ha,                          wartość       3559400,-

38/2   pow.  0,0341 ha,                          wartość –        34100,-

39/2   pow.  0,0559 ha,                          wartość –        55900,-

302/2 pow.  0,0009 ha,                          wartość            1080,-

303/2 pow.  0,0013 ha,                          wartość –          1560,-

304/6 pow.  0,0500 ha,                          wartość –        60000,-

Łączna powierzchnia działek: 4,0463 ha

Wartość działek całkowita: 3947865,-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2018