Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Pracownik kancelarii szkoły przyjmuje podania, pisma, skargi i wnioski od interesantów.

Korespondencja może być kierowana na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

ul. I. Krasickiego 2

10-685 Olsztyn

sekretariat@zso7-olsztyn.pl

Godziny urzędowania kancelarii:  poniedziałek – piątek, w godzinach  700-1500.

Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora szkoły w środy i czwartki w godzinach 1000-1300.

Sprawy rozpatrywane są chronologicznie w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki

w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa. Pracownik kancelarii szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Regulamin skarg i wniosków ZSO 7 (Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38-2017 Dyrektora ZSO 7)