Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie, ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Realizuje cele i zadania określone w/w ustawach oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

  • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
  • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
  1. poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne,
  2. rozwijanie zainteresowań na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zajęciach pozalekcyjnych,
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w w/w ustawach, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
  1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły,
  2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
  3. realizowanie, uchwalonego przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-

profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,

  • sprawuje opiekę nad uczniami podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, zajęć dydaktyczno–wyrównawczych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce z uwzględnieniem optymalnych warunków ich rozwoju, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.